Yritystuet

Yrityksen kasvuun ja perustamiseen on saatavilla useita erilaisia yritystukia. Business Savo auttaa mielellään yritystukikelpoisuuden määrittelyssä ja hakemusten tekemisessä. Lue tältä sivulta erilaisista yritystuista.

Tutustu yritystukiin

Onko töitä enemmän kuin ehdit tekemään? Tunnetko vaihtoehdot asian ratkaisemiseksi? Tutustu maksuttomaan Työllistä Taidolle -palveluun.

TYÖLLISTÄ TAIDOLLA – PALVELU

Kenelle?

Palvelu on suunnattu yksinyrittäjille ja pienille yrityksille,

 • joilla olisi tarvetta työllistää tai teettää työtä, ja jotka tarvitsevat aiheeseen liittyen konkreettista neuvontaa tai
 • jotka ovat tuoreita työnantajia ja toivovat neuvoja työnantajuuteen liittyen.

Kaikki yritysmuodot ok.

Kuka saa?

Kaikki pienet yritykset, joilla on tarvetta saada neuvontaa työnantajuuteen liittyen.

Mitä?

Palveluun sisältyy tilanteen kartoitus ja sen pohjalta henkilökohtaista neuvontaa yhteensä noin 2-5 tuntia. Palvelussa voi olla mukana jopa 6 kuukautta, ja prosessin aikana heränneitä kysymyksiä voi esittää tänä aikana palveluntuottajalle. Lisäksi osallistuja saa käyttöönsä laajan ohjepankin ja henkilökohtaisen kirjallisen suunnitelman etenemisensä tueksi.

Neuvonnan sisältöjä esimerkiksi:

 • rekrytointi
 • työn ostaminen
 •  työn vuokraaminen
 • työsopimukset tai sopimukset työn hankkimisesta
 • työnantajan velvoitteet ja oikeudet
 • työvoiman löytäminen, työpaikkailmoitukset ja työnantajakuva
 • työllistämiseen liittyvät taloudelliset tuet
 • julkiset ja yksityiset työllistämiseen liittyvät palvelut

Omavastuu?

Maksuton palvelu

Kuinka haetaan?

Verkkopalvelun kautta: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/tyollista_taidolla/index.html

Sijaitseeko pk-yrityksesi maaseudulla? Haluaisitko saada tukea yrityksesi toimintaan, olitpa sitten vasta aloittava tai toimintaasi jo kehittävä yritys? Tutustu maaseudun yritystukiin.

MAASEUDUN YRITYSTUET

Kenelle?

Suomalaisille maaseudun pienille ja keskisuurille yrityksille (alle 250 henkilöä töissä). Kaikki yritysmuodot ok. Maaseudun yritystukien näkökulmasta 95 prosenttia Suomen pinta-alasta on maaseutua. Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen.

Maaseudun yritystukia voit hakea, vaikka et harjoittaisikaan maataloutta yritystoimintasi lisäksi. Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa maaseudulle. Tuki ei kuitenkaan saa vääristää kilpailua.

Kuka saa?

Tukea voi hakea vähintään 18-vuotias, luonnollinen henkilö, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta (alle 250 henkilöä). Yrityksen sijainnin tulee olla maaseudulla.

Kuopion alueella maaseutua on alueet Matkuksen ja Kallansiltojen ulkopuolella – tarkastetaan tukikelpoisuus etukäteen. Jos hakevan yrityksen yrittäjä on saanut Starttirahaa, yritys ei voi saada enää perustamistukea.

PERUSTAMISTUKI JA KOKEILURAHA

Perustamistuesta saat apua yrityksen alkutaipaleelle, kun käynnistät yritystoimintaasi.

Voit saada tukea perustamissuunnitelmassa oleviin toimenpiteisiin, esimerkiksi

 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • tuotekehityshankkeisiin
 • tuotannon pilotointiin
 • markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • koemarkkinointiin
 • kansainvälistymisselvitykseen.

Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa.

Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma – voit hakea perustamistukea, kun liiketoimintasuunnitelmasi on valmis.

Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.

INVESTOINNIN TOTEUTETTAVUUS­TUTKIMUS

Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Selvityshän voi päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää. Toteutettavuustutkimuksen tukiosuus on 50 % kokonaiskustannuksista.

Omavastuu?

Perustamistuki ja kokeiluraha ovat ns. 100 % tukea, eli yrityksen ei tarvitse ensin itse maksaa kustannuksia ja sen jälkeen hakea osaa kustannuksista takaisin. Investointiavustus ja investoinnin toteutettavuustutkimuksen osalta yrittäjä maksaa ensin kustannukset ja sen jälkeen hakee tukirahan.

Omavastuu osuus investoinneissa on vähintään 65 %, investoinnin toteutettavuustutkimuksessa 50 %.

Kuinka haetaan?

Verkkopalvelun kautta: https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

 

INVESTOINTITUKI

Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea muun muassa

 • tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
 • koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
 • aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. 
Tukitasot vaihtelevat toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan 20–35 %.

MAASEUDUN YRITYSRYHMÄHANKE

Kenelle?

Suomalaisille maaseudun pienille ja keskisuurille yrityksille (alle 250 henkilöä töissä). Kaikki yritysmuodot ok.

Mitä?

Ryhmä yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu.

Yhteistyötä voidaan yritysryhmähankkeessa rakentaa niin, että lopputuloksena voisi olla vaikkapa yrityksiä palvelevan osuuskunnan perustamiseen taikka matkailuyritysten vientirenkaan käynnistämiseen.

Voi sisältää markkinoinnin kehittämistä ja valmennusta, ei varsinaisia markkinointitoimenpiteitä.

Tuotekehitykseen tarvittavia asiantuntijapalveluita, ei raaka-aineita tai omaa työtä.

Yritysryhmähankkeen tavoite on lisätä mukana olevien osaamista niin, että yrityksen toiminta olisi tehokkaampaa, parempaa, kannattavampaa.

Tuetaan ensisijaisesti yritysten ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaa,

 • joiden laajuus on järkevässä suhteessa yrityksen kokoon tai kasvumahdollisuuksiin
 • joissa kustannukset ovat kohtuullisia

Kehittäjän/avainhenkilön palkkaamista, jos pystytään osoittamaan, että työ on pelkästään kehittämistyötä.

Omavastuu?

Yhden yrityksen kustannukset muodostuvat jyvitetystä yhteisestä osuudesta ja yrityskohtaisten kehittämispalveluiden kustannuksista. Yritys maksaa 25 % näistä kokonaiskustannuksista yksityisenä rahoitusosuutena hankkeen hallinnoijalle.

Kuinka haetaan?

Yritysryhmähankkeen valmistelee yritysten kanssa hankkeen hallinnoija, kuten Business Savo Oy tai Paju Consulting Oy. Hallinnoija kokoaa sopivan joukon yrityksiä. Se suunnittelee yhdessä osallistujayritysten kanssa kaikille yrityksille yhteisen kehittämisosion ja laatii sille kustannusarvion. Yhteisen osion kustannuksiin lasketaan mukaan myös hankkeen hallinnoinnista ja kokoamistyöstä syntyvät kustannukset.

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUS

Kenelle?

Suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille (alle 250 henkilöä töissä). Kaikki yritysmuodot ok.

Kuka saa?

Myönnämme kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse.

Mitä?

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Hankkeen tulee erottua yrityksen muusta toiminnasta ja sen tulee auttaa parantamaan merkittävästi kilpailukykyä. Laadintavaiheessa suunnitelmaa voi käydä läpi yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

Omavastuu?

Yritys maksaa kustannukset ensin itse ja hakee sen jälkeen maksatusta ELY-keskuksesta. Kehittämistoimenpiteissä omavastuu on 50 % kustannuksista ja investointien osalta vähintään 65 %.

Kuinka haetaan?

Verkkopalvelun kautta: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus

YRITYKSEN KEHITTÄMISPALVELUT

Kenelle?

Suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille (alle 250 henkilöä töissä). Kaikki yritysmuodot ok.

Kuka saa?

Kaikki, joilla on potentiaalia liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä ihmisten työllistämiseen.

Mitä?

Asiantuntija-apua valituilta konsulteilta. Konsulttilistaus löytyy verkkopalvelusta. Mm. Paju Consulting Oy voi tuottaa yrityksen kehittämispalveluja.

Liiketoiminnan analyysi yrityksen nykytilasta ja kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma yrityksesi lähtökohdista. Analyysi 1 – 2 päivää, hinta yritykselle 220 € (+ alv) / päivä. Konsultointi 2 – 15 päivää, hinta yritykselle 300 € (+ alv) / päivä.

Konsultointi-palvelut myöntää ELY-keskus hakemuksen perusteella. Useimmissa tapauksissa Konsultointi-palvelua hakeva yritys ohjataan ensin liiketoiminnan nykytila-analyysiin (Analyysi-palvelu). 

Omavastuu?

Analyysi 220 €/päivä, konsultointi 300 €/päivä.

Kuinka haetaan?

Verkkopalvelun kautta: https://www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/analyysi

Haluatko selvittää uuden tuote- tai palveluideasi jatkokehityskelpoisuutta? Tarvitsetko tähän apua? Tutustu innovaatioseteliin!

INNOVAATIOSETELI

Kenelle?

Suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille (alle 250 henkilöä töissä), joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Yritysmuodot: kaikki muut, paitsi toiminimi.

Kuka saa?

Voit saada innovaatiosetelin, jos sinulla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia ja johon liittyen:

 • haluat nopeasti selvittää sen jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla
 • tarvitset ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua
 • tarvitset tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin, kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua näiden hakuprosessiin.
 • haluat hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintasi kehittämisessä
 • sinulla on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitset apua

Mitä?

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Asiantuntijan voit valita verkkosivun listasta, mm. Business Savo Oy ja Paju Consulting Oy ovat hyväksyttyjä palveluntuottajia.

Ostettavia palveluja ovat:

 • tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut (mm. muotoilustrategian valmistelu)
 • kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
 • innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut
 • innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot
 • tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

Omavastuu?

Ei omavastuuta, jos hankittava palvelu hinnaltaan maksimissaan 5 000 € (+ alv)

Kuinka haetaan?

Verkkopalvelun kautta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/

TEMPO

Kenelle?

Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville suomalaisille startup-, pk- ja midcapyrityksille, joilla on halua ja kykyä rakentaa osaamisestaan ja ratkaisuistaan kansainvälinen menestystarina innovatiivisin keinoin. Yritysmuodot: kaikki muut, paitsi toiminimi.

Kuka saa?

 • Yrityksellänne on tahtotila merkittävään kansainväliseen kasvuun, johon liittyen osaamis- ja kehittämistarpeita on tunnistettu.
 • Yrityksellänne on realistinen näkemys kilpailuedusta markkinoilla.
 • Tiedätte, minkä tarpeen tuote- tai palveluideanne ratkaisee.
 • Olette tunnistaneet potentiaalisen asiakaskunnan ja ansaintamallin.
 • Olette arvioineet kohdemarkkinoiden kokoa ja liiketoimintapotentiaalia.
 • Avainhenkilöt ovat sitoutuneet yritykseen ja sen kasvustrategiaan.
 • Kehittämiseen on riittävästi resursseja ja monipuolista osaamista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksessä on töissä tiimi, missä yksi henkilö vastaa täysipäiväisesti liiketoiminnan kehittämisestä. Emme siis rahoita yhden henkilön yrityksiä.
 • Yrityksellä on uskottava rahoitussuunnitelma ja edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja kasvuun. Edellytyksenä rahoitukselle vaaditaan vähintään 30.000 euron oman pääoman ehtoinen rahoitus (joko sijoituksin, pääomalainoin tai toteutuneiden tilikausien tuloksin).

Mitä?

Rahoituksen avulla yrityksenne voi eri tavoin parantaa valmiuksia kansainväliseen kasvuun, testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja kartoittaa kysyntää uudella kansainvälisellä markkinalla.


Tempo-projektissa pääpaino on yrityksen kansainväliseen kasvuun liittyvien kyvykkyyksien kehittämisessä, ei tuotekehityksessä. Tuotekehityskustannuksia voidaan hyväksyä ainoastaan pienenä osana projektia asiakaspalautteen ja –ymmärryksen saamiseksi. Projektin sisällön pitää olla tasapainoinen kokonaisuus markkinoiden selvittämistä, varhaisen asiakaspalautteen keräämistä sekä liiketoimintamallin, teknologian ja yrityksen kehittämistä.

Projektin kustannuksista merkittävän osan pitää kohdistua muuhun kuin tutkimus- ja kehitystyöhön, esimerkiksi

 • kansainvälistymisstrategian tekemistä
 • markkinaselvityksiä
 • tuote- ja palvelukonseptin kysynnän testaamista
 • tuote- ja palvelukonseptin pilotointia asiakkailla
 • markkinoiden validointia
 • koemarkkinointia
 • johtamisen, toimintatapojen ja organisaation kehittämistä
 • kasvun rahoituksen selvittämistä
 • IPR:n selvitystä ja patenttiselvityksen tekemistä

Omavastuu?

Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kokonaisbudjetista. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Maksamme rahoituspäätöksen jälkeen 70 prosenttia rahoituksesta (enintään 35 000 euroa) ja loppuosan projektin loppuraportin yhteydessä.

Kuinka haetaan?

Verkkopalvelun kautta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/

Open/Avaa chat
Kysyttävää? Need help?
Hei!
Kuinka voimme auttaa?
How can we help you?